درمان سلولیت

درمان سلولیت

به یافت التهابی لایه چربی زیر پوستی گفته میشود که بمرور زمان بر اثر فشار لایه های چربی مسیر گردش خون بین سلولهای چربی مخلل شده و